Get Adobe Flash player

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครองและครู เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
รวมทั้งการให้คำแนะนำในการศึกษาและเลือกอาชีพในอนาคต
3. เพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ด้วยการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพื่อความเจริญและความมั่นคง
4. เพื่อร่วมมือกับทางราชการ องค์การสมาคมหรือคณะบุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติและอนามัยดี
5. การดำเนินงานของสมาคมนี้ จะต้องไม่ขัดกับนโยบายของทางราชการ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง