Get Adobe Flash player

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ใช้ชื่อย่อ “ส.ผ.ค.อ.” ชื่อภาษาต่างประเทศว่า “Parent and Teacher Association of AnubarnSurin School” ใช้อักษรย่อว่า P.t.A A.S.S.